Email Circulator

Database 500 fields and 8 tables
Human Effort 7 man-months

Phần mềm quản lý tập trung danh sách email liên lạc của cả tổng công ty. Mỗi nhân viên sẽ được phân công sử dụng một phần hay toàn bộ danh sách để gửi các thông báo khẩn cho khách hàng như: thông tin hàng hóa, thông tin hành trình của tàu….

Vấn đề đặt ra

Công ty cần nhanh chóng gởi email hàng hoạt tới 10.000 đối tác để yêu cầu xử lý đơn hàng.

Phương án giải quyết

Dùng hệ thống email load-balancing với 1 đầu nhận và hàng chục đầu gởi  email ra ngoài.

Yêu cầu kỹ thuật

Ổn định, nhanh chóng với tốc độ 10.000 emai/giờ. Tỷ lệ vào spam thấp, tỷ lệ gởi thành công lên tới 98%.

Screenshots