Hệ thống thu thập thông tin hàng hóa

Database 850 fields and 30 tables
Human Effort 20 man-months

Bao gồm 3 thành phần chính sau:

Android Client

 Thông tin hình ảnh.
 GPS.
 Thông tin cửa hàng.
 Video.
 Các ghi nhớ.
 Phân quyền và nhắc nhở Hệ thống lưu trữ.

Hệ thống Web Admin

 Quản trị thành viên và phân quyền.
 Các báo cáo.
 Quản trị dữ liệu.
 Chấm công tính điểm.
 Dùng công nghệ: C# MVC, HTML5.

Cloud

 WEB API.
 SQL Server.

Vấn đề đặt ra

Hệ thống thu thập thông tin hàng hóa được phân phối tại các điểm bán hàng, giúp cho các nhãn hàng kiểm soát thị trường, quản lý và kiểm tra quá trình trưng bày sản phẩm mới.

Phương án giải quyết

Dùng App điện thoại để thu thập thông tin: Video, Hình ảnh, thu âm, định vị. App cũng cung cấp thời gian, lịch trình cụ thể hàng tuần mà nhân viên phải thực hiện.

Yêu cầu kỹ thuật

App hoạy động ổn định ngay cả khi không có Internet. Đồng bộ nhanh chóng và dễ dàng với trung tâm khi có mạng Internet.

Screenshots