Hệ thống thu thập thông tin hàng hóa

Hệ thống thu thập thông tin hàng hóa được phân phối tại các điểm bán hàng, giúp cho các nhãn hàng kiểm soát thị trường, quản lý và kiểm tra quá trình trưng bày sản phẩm mới. Bao gồm 3 thành phần chính sau:

Android Client

 Thông tin hình ảnh.
 GPS.
 Thông tin cửa hàng.
 Video.
 Các ghi nhớ.
 Phân quyền và nhắc nhở Hệ thống lưu trữ.

Hệ thống Web Admin

 Quản trị thành viên và phân quyền.
 Các báo cáo.
 Quản trị dữ liệu.
 Chấm công tính điểm.
 Dùng công nghệ: C# MVC, HTML5.

Cloud

 WEB API.
 SQL Server.

Wireframe

Đang cập nhật

Screenshots

Đang cập nhật