The WareHouse

Database 1949 fields and 80 tables
Human Effort 60 man-months

Hệ thống đáp ứng nhu cầu quản lý cho một tổng công ty kho vận nhận nhiệm vụ nhận các kiện hàng đơn lẻ, đóng gói trong Container và chuyển lên tàu hàng. Hệ thống nghi nhận thông tin được phát triển trên nền tảng iOS

Vấn đề đặt ra

Hệ thống quản lý quá trình nhập các gói hàng, xếp hàng vào kho, cân đo và ghi nhận tình trạng các gói hàng. Hàng sau đó được chuyển ra bãi đóng Container và chuyển đi.

Phương án giải quyết

Toàn bộ quá trình được ghi hình, thu thập dữ liệu qua iPad. Kết nối giữu Ipad và server trung tâm qua sóng Wifi

Yêu cầu kỹ thuật

Hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nhiệt.

Screenshots